שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה

נוהל הצבת כלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר- עדכון פברואר 2020

                 
אנא סמן (חובה) שדה חובה
אני הח"מ:

 

מתחייב כדלקמן:


1. להציב מכולה לפינוי פסולת בניין בלבד, על פי ובהתאם לנוהל הצבת כלי אצירה לפסולת בניין ברחבי העיר, לאחסן בה פסולת בניין בלבד וללא אסבסט, 
    לכסות את המכולה בתום יום עבודה, למלא טופס התחייבות זה.
2. לפנות את המכולה מהשטח הציבורי במועדים האסורים להצבתה על פי הנוהל ולאתרים מורשים בלבד.
3. גודל מיכל האצירה לא יהיה יותר גדול מ- 8 מ"ק ולא ימולא בפסולת מעבר לקיבולת.
4. בתנאי שמיכל אצירה אינו בולט לתחום הדרך ו/או מפריע לתנועה בכביש ו/או במדרכה.
5. כל פסולת הבניין שתיווצר במסגרת הבנייה תועבר לאתר חוקי ומאושר וכי באם יתגלה כי פסולת הועברה לאתר לא חוקי מהווה הפרה של הנוהל ושל
    התחייבותי זו.
6. ידוע לי ואני מסכים כי הפרת תנאי מהתנאים וההוראות תביא לביטול האישור ותאפשר לעירייה לנקוט בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה ובהתאם לכל
    דין.
7. אני מאשר שקראתי והבנתי את התנאים וההוראות שנקבעו בנוהל להצבת כלי אצירה לפסולת בניין ומתחייב לפעול לפיהן.
 
לתשומת לב – להלן הנחיות המשרד להגנת הסביבה:
 
1. פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
2. חובת ההתקשרות עם אתר פסולת מוסדר ומורשה עפ"י החוק הינה של המבקש, חובה זו הינה חלק בלתי נפרד       
    מהתנאים.
3. בכל פנייה לאתר הפסולת יש לציין את מספר היתר הבנייה ככל שקיים, מספר הבקשה וכתובת אתר הבנייה,  כולל גוש
    וחלקה.
4. לא יתקבלו קבלות ו/או אישורים מקבלני פינוי פסולת אלא רק אישורים מאתרי טיפול תחנת מעבר ממחזרת ו/או אתר
    הטמנה מורשה, המופיע ברשימת האתרים המורשים של המשרד להגנת הסביבה, אשר מתעדכנת מעת לעת.
5. במידה וקיימת פסולת להריסה הכוללת אסבסט, יש לפעול עפ"י נוהל פירוק אסבסט בתיאום עם איגוד ערים לאיכות
    סביבה.
פרטי קשר למשרד להגנת הסביבה:
טל 02-6553801, פקס 02-6553817 , רח' כנפי נשרים 5, ת"ד 34033 ירושלים  45959
 

 

 
 

 


 

 

 

 

אנא סמן (חובה) שדה חובה